Vagn: 0,00€
X Isuu Mastodon
  • info@bio-farma.es
  • Gratis transport från €36,30 Spanien
Vagn: 0,00€

Integritetspolicy

Skydd av personuppgifter enligt LOPDDD


Catalina Vidal Ramírez, med tillämpning av gällande regler för skydd av personuppgifter, informerar om att de personuppgifter som samlas in via formulären på webbplatsen: bio-farma.es, ingår i specifika automatiserade filer för användare av bio-farma.es tjänster.

Syftet med insamling och automatiserad behandling av personuppgifter är att upprätthålla den kommersiella relationen och utföra information, utbildning, rådgivning och andra aktiviteter av bio-farma.es.

Dessa uppgifter kommer endast att överföras till de enheter som är nödvändiga med det enda syftet att tillhandahålla
överensstämmelse med det tidigare angivna syftet.

Bio-farma.es antar nödvändiga åtgärder för att garantera säkerhet, integritet och konfidentialitet för uppgifterna i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, av den 27 april 2016, avseende skyddet av fysiska personer när det gäller behandling av personuppgifter och fri rörlighet för sådana uppgifter.

Användaren kan när som helst utöva rätten till åtkomst, opposition, rättelse och annullering
erkänns i ovannämnda förordning (EU). Användaren kan utöva dessa rättigheter genom att maila: info@bio-farma.es eller på adressen: C/ Vermell, 20, 3er 3a - 17252 St. Antoni de Calonge - Girona (Spanien)

Användaren försäkrar att all information som tillhandahålls av honom är sann och korrekt och åtar sig att underhålla den.
uppdaterad och kommunicerar ändringarna till bio-farma.es.

Syftet med att behandla personuppgifter:

För vilket ändamål kommer vi att behandla dina personuppgifter?
På bio-farma.es kommer vi att behandla dina personuppgifter som samlats in via webbplatsen: bio-farma.es, för följande ändamål:

1. Vid entreprenad av varor och tjänster som erbjuds genom bio-farma.es, till
upprätthålla avtalsförhållandet, såväl som förvaltning, administration, information, tillhandahållande och förbättring av
service.
2. Skicka begärd information via formulären som finns på bio-farma.es
3. Skicka nyhetsbrev, samt kommersiell kommunikation av kampanjer och/eller reklam för
bio-farma.es och sektorn.

Vi påminner dig om att du kan invända mot sändning av kommersiell kommunikation på alla sätt och när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen som anges ovan.

Fälten i dessa register måste fyllas i, och det är omöjligt att uppnå de angivna syftena om dessa uppgifter inte tillhandahålls.

Hur länge sparas de insamlade personuppgifterna?

De angivna personuppgifterna kommer att sparas så länge som det kommersiella förhållandet upprätthålls eller du inte begär det
radering och under den period för vilken juridiskt ansvar kan uppstå för de tjänster som tillhandahålls.
Legitimering:

Behandlingen av dina uppgifter utförs med följande rättsliga grunder som legitimerar det:

1. Begäran om information och/eller avtal om tjänster från bio-farma.es, vars villkor kommer att göras tillgängliga för dig i alla fall innan ett eventuellt kontrakt.

2. Fritt, specifikt, informerat och otvetydigt samtycke, som vi informerar dig genom att ställa till ditt förfogande
tillhandahållande av denna integritetspolicy, som efter att ha läst den, om du samtycker, kan du
acceptera genom ett uttalande eller tydlig positiv särbehandling, som att markera en ruta vid
effekt.

Om du inte förser oss med dina uppgifter eller gör det felaktigt eller ofullständigt, kommer vi inte att kunna svara på din förfrågan, vilket gör det helt omöjligt att förse dig med den begärda informationen eller att utföra kontraktering av tjänsterna.

Mottagare:

Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras till någon annan tredje part än bio-farma.es, förutom enligt laglig skyldighet.

Som behandlingsansvariga har vi kontrakterat följande tjänsteleverantörer som har
åtagit sig att följa de tillämpliga bestämmelserna om dataskydd vid tidpunkten för kontraktet:

(MANAGER) Arsys Internet SLU, med adress på C/ Madre de Dios nº 21, 26004, Logroño (La Rioja) Spanien, NIF/CIF nº B-85294916, tillhandahåller WEBHOSTING, MAIL OCH DATABAS-tjänster.

Du kan konsultera integritetspolicyn och andra juridiska aspekter av företaget på följande länk: https://www.arsys.es/legal

Data som samlats in av användare av tjänsterna,

I de fall användaren inkluderar filer med personlig data på värdservrarna
delat, bio-farma.es ansvarar inte för att användaren inte följer RGPD.

Datalagring i enlighet med LSSI

Bio-farma.es informerar om att den, som leverantör av datavärdtjänster och i enlighet med bestämmelserna i lag 34/2002 av den 11 juli om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel (LSSI), behåller under en period av högst 12 månader, viktig information för att identifiera ursprunget för de värddata och det ögonblick då tillhandahållandet av tjänsten började. Bevarandet av dessa uppgifter påverkar inte kommunikationssekretessen och får endast användas inom ramen för en brottsutredning eller för att skydda den allmänna säkerheten, genom att göra den tillgänglig för domare och/eller domstolar eller för det ministerium som kräver det. .

Kommunikationen av uppgifter till statens styrkor och kår kommer att ske i enlighet med bestämmelserna i föreskrifterna om skydd av personuppgifter.

Immateriella rättigheter bio-farma.es

Bio-farma.es är ägare till all upphovsrätt, immateriell och industriell egendom, "know how" och alla andra rättigheter relaterade till innehållet på bio-farma.es-webbplatsen och de tjänster som erbjuds där, såväl som till de program som behövs för dess genomförande och relaterad information. När det gäller bilder av produkter, logotyper från tillverkare, laboratorier, distributörer, produkter,... Alla bilder kommer att tillhöra sina respektive ursprungliga ägare, vilket ger bio-farma.es tillåtelse att inkludera dem på webbplatsen, med en länk till deras respektive ägare så länge de uppger sitt ursprung.

Reproduktion, publicering och/eller icke strikt privat användning av innehållet, helt eller delvis, på bio-farma.es-webbplatsen är inte tillåten utan föregående skriftligt medgivande.

Programvara immateriella rättigheter

Användaren måste respektera tredjepartsprogram som görs tillgängliga av bio-farma.es, även om de är gratis och/eller allmänt tillgängliga.

Bio-farma.es har nödvändig exploatering och immateriella rättigheter för programvaran.

Användaren förvärvar inte någon rättighet eller licens för den kontrakterade tjänsten, på programvaran som är nödvändig för tillhandahållande av tjänsten, inte heller på den tekniska informationen för att övervaka tjänsten, med undantag för de rättigheter och licenser som är nödvändiga för att utföra de kontrakterade tjänsterna och endast under deras varaktighet.

För varje åtgärd som överskrider uppfyllandet av avtalet kommer användaren att behöva skriftligt tillstånd från Bio-farma.es, och användaren är förbjuden att komma åt, ändra, se konfigurationen, strukturen och filerna för de servrar som ägs av Bio-farma. es. tar på sig civilrättsligt och straffrättsligt ansvar som uppstår från varje incident som kan inträffa i servrarna och säkerhetssystemen som en direkt följd av försumlig eller illvillig handling från deras sida.

Immateriella rättigheter för det värdinnehåll

Användning i strid med immaterialrättslagstiftningen av de tjänster som tillhandahålls av
Bio-farma.es och i synnerhet:

? Användning som strider mot spanska lagar eller som kränker tredje parts rättigheter.
? Publicering eller överföring av innehåll som, enligt Bio-farma.es åsikt, är våldsamt, obscent, kränkande, olagligt, rasistiskt, främlingsfientligt eller ärekränkande.
? Sprickor, programserienummer eller annat innehåll som bryter mot äganderätten
tredje parts immateriella rättigheter.
? Insamling och/eller användning av personuppgifter från andra användare utan deras uttryckliga medgivande eller i strid
bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016,
när det gäller skydd för fysiska personer när det gäller behandling av personuppgifter och friheten
cirkulation därav.
? Användningen av domänens e-postserver och e-postadresser för att skicka
Spam massmail.

Användaren har fullt ansvar för innehållet på sin webbplats, informationen som överförs och lagras, hypertextlänkar, anspråk från tredje part och rättsliga åtgärder med hänvisning till immateriella rättigheter,

Tredje parts rättigheter och skydd av minderåriga.

Användaren ansvarar för gällande lagar och förordningar och de regler som har att göra med
drift av onlinetjänsten, elektronisk handel, upphovsrätt, upprätthållande av allmän ordning, samt universella principer för internetanvändning.

Användaren kommer att kompensera bio-farma.es för de utgifter som genereras av tillskrivningen av bio-farma.es av alla orsaker vars ansvar kan hänföras till användaren, inklusive avgifter och kostnader för juridiskt försvar, även i fallet med en icke-slutgiltig rättslig prövning beslut.

Skydd av värdinformation

Bio-farma.es gör säkerhetskopior av innehållet som finns på dess servrar, men det är inte ansvarigt för förlust eller oavsiktlig radering av data av användare. På samma sätt garanterar det inte en total ersättning av data som raderats av användare, eftersom ovannämnda data kunde ha raderats och/eller modifierats under den tidsperiod som har förflutit sedan den senaste säkerhetskopian.

De tjänster som erbjuds, förutom specifika backuptjänster, inkluderar inte ersättning av innehåll
bevaras i säkerhetskopiorna gjorda av Bio-farma.es, när denna förlust är hänförlig till användaren; I det här fallet kommer en hastighet att fastställas i enlighet med komplexiteten och volymen av återhämtningen, alltid med förhandsgodkännande av användaren.

Ersättning av raderad data ingår endast i priset för tjänsten när förlusten av innehåll beror på orsaker hänförliga till Bio-farma.es.

Kommersiell kommunikation

I tillämpning av LSSI. Bio-farma.es kommer inte att skicka reklam eller marknadsföringskommunikation via e-post eller andra likvärdiga metoder för elektronisk kommunikation som inte tidigare har begärts eller uttryckligen godkänts av mottagarna därav.

När det gäller användare med vilka det finns ett tidigare avtalsförhållande har Bio-farma.es behörighet att skicka kommersiell kommunikation om Bio-farma.es produkter eller tjänster som liknar de som ursprungligen avtalades med kunden.

I vilket fall som helst kan användaren, efter att ha styrkt sin identitet, begära att ingen mer kommersiell information skickas till honom eller henne via Kundtjänstens kanaler.

 

SÄKERHETSSKYDD FÖR KÖPARE

Betalningar för köp på bio-farma.es görs via Redsys (BBVAs officiella betalningskanal) eller paypal med alla kryptering och dataöverföring säkerhetssystem genom SSL-protokollet, så köparen Du kommer att njuta av skyddet av dessa kanaler hela tiden.

För betalningar via banköverföring kommer bio-farma.es ALDRIG att be dig om ditt bankkontonummer, så våra system kommer aldrig att lagra denna information.

Bio-farma.es kommer aldrig att be dig om någon användarinformation eller lösenord för att ändra eller verifiera det. De enda tillgängliga metoderna för köparen kommer att vara lösenordsminnessystemet som skickar begäran om lösenordsändring till hans eller hennes egen e-post och köparen måste göra det personligen. Varje annan metod som begär användarnamn eller lösenord ska ses som bedräglig e-post.

All känslig information som lösenordet lagras alltid krypterad i vårt system, så denna information kommer aldrig att bli känd i sin ursprungliga form. Köparen ansvarar för sitt lösenord. För att ändra det kommer den enda möjliga metoden att vara genom alternativet "kom ihåg lösenordet" i vårt system, som fortsätter att skicka dig en återställningslänk till din egen e-post.

I inget fall delar Bio-farma.es med Facebook, Twitter, Instagram eller något annat socialt nätverk som kan komma att införlivas i framtiden, någon typ av privat information om dess användare, dess enda syfte är det som fastställs här. I denna mening kommer all information som användaren vill tillhandahålla dessa plattformar att vara under deras eget ansvar, och inte ingripa i nämnda process bio-farma.es.

 
Genom att klicka på "Acceptera alla cookies" godkänner du lagringen av cookies på din enhet för att förbättra webbplatsnavigeringen, analysera webbplatsanvändningen och hjälpa till med vår marknadsföringsundersökning.
Cookie-inställningar
Acceptera alla cookies

Sekretesspreferenscenter

När du besöker en webbplats kan den hämta eller spara information i din webbläsare, vanligtvis genom användning av cookies. Denna information kan handla om dig, dina preferenser eller din enhet och används främst för att få sajten att fungera som avsett. Informationen identifierar i allmänhet inte dig direkt, men kan ge dig en mer personlig webbupplevelse. Eftersom vi respekterar din rätt till integritet kan du välja att inte tillåta oss att använda vissa cookies. Klicka på kategorirubrikerna för att lära dig mer och ändra våra standardinställningar. Att blockera vissa typer av cookies kan dock påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi kan erbjuda. [Cookiepolicy] [Mer information]

Tillåt dem alla


Hantera samtyckespreferenser

Strikt nödvändiga cookies Alltid aktiv

Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kan inte inaktiveras i våra system. De är vanligtvis inställda på att svara på åtgärder du vidtar för att ta emot tjänster, som att justera dina integritetsinställningar, logga in på webbplatsen eller fylla i formulär. Du kan ställa in din webbläsare för att blockera eller varna dig för förekomsten av dessa cookies, men vissa delar av webbplatsen kommer inte att fungera. Dessa cookies lagrar ingen personligt identifierbar information.

Prestandacookies

Dessa cookies tillåter oss att räkna besök och trafikkällor för att mäta och förbättra prestandan på vår webbplats. De hjälper oss att veta vilka sidor som är mest eller minst populära och se hur många som besöker sidan. All information som samlas in av dessa cookies är aggregerad och därför anonym. Om du inte tillåter dessa cookies kommer vi inte att veta när du besökte vår webbplats, och därför kommer vi inte att kunna veta när du besökte den.

Funktionscookies

Dessa cookies tillåter webbplatsen att erbjuda bättre funktionalitet och personalisering. De kan vara etablerade av oss eller av tredje part vars tjänster vi har lagt till på våra sidor. Om du inte tillåter dessa cookies kommer vissa av våra tjänster inte att fungera korrekt. Det möjliggör också säkerhetsrelaterad lagring, såsom autentiseringsfunktionalitet, bedrägeriförebyggande och annat användarskydd.

Riktade cookies

Dessa cookies kan finnas på hela webbplatsen, placerade av våra annonspartners. Dessa företag kan använda dem för att skapa en profil över dina intressen och visa dig relevanta annonser på andra webbplatser. De lagrar inte personlig information direkt, utan baseras på den unika identifieringen av din webbläsare och internetåtkomstenhet. Om du inte tillåter dessa cookies kommer du att ha mindre riktad reklam.

Sociala medier cookies

Dessa cookies sätts av ett antal sociala medietjänster som vi har lagt till på webbplatsen för att du ska kunna dela vårt innehåll med dina vänner och nätverk. De kan spåra din webbläsare på andra webbplatser och skapa en profil över dina intressen. Detta kan ändra innehållet och meddelanden du hittar på andra webbsidor du besöker. Om du inte tillåter dessa cookies kommer du inte att kunna se eller använda dessa delningsverktyg.

Bekräfta mina inställningar

wait