Vagn: 0,00€
X Isuu Mastodon
  • info@bio-farma.es
  • Gratis transport från €36,30 Spanien
Vagn: 0,00€

Juridisk varning


CATALINA VIDAL RAMÍREZ, ansvarig för webbplatsen, nedan kallad ANSVARIG, gör detta dokument tillgängligt för användare, med vilket det avser att uppfylla de skyldigheter som anges i lag 34/2002, av den 11 juli, om samhällstjänster för information och elektronisk handel. LSSICE), samt informera alla användare av webbplatsen om villkoren för användning.

Varje person som går in på denna webbplats tar på sig rollen som användare och förbinder sig till strikt efterlevnad och efterlevnad av bestämmelserna som anges häri, såväl som alla andra juridiska bestämmelser som kan vara tillämpliga.

CATALINA VIDAL RAMÍREZ,. förbehåller sig rätten att modifiera all typ av information som kan förekomma på webbplatsen, utan någon skyldighet att meddela eller informera användarna om dessa skyldigheter, med publicering på webbplatsen för CATALINA VIDAL RAMÍREZ tolkad som tillräcklig,

1. IDENTIFIKATIONSDATA
Företagsnamn: CATALINA VIDAL RAMÍREZ,
Handelsnamn: BIO-FARMA.ES
NIF: 41501052J
Adress: C/ Vermell, 20, 3er 3ª 17252 Sant Antoni de Calonge (Girona)
e-post: info@bio-farma.es

2. OBJEKT
Genom webbplatsen erbjuder vi användare möjligheten att få tillgång till information om våra tjänster.
3. SEKRETESS OCH DATABEHANDLING
När det är nödvändigt att tillhandahålla personuppgifter för att få åtkomst till visst innehåll eller tjänster, garanterar Användare dess sanning, riktighet, äkthet och giltighet. Företaget kommer att ge dessa uppgifter motsvarande automatiserad behandling baserat på dess natur eller syfte, enligt villkoren som anges i avsnittet om integritetspolicy.

4. INDUSTRIELL OCH IMMATERIELL EGENDOM
Användaren erkänner och accepterar att allt innehåll som visas i webbutrymmet och i synnerhet design, texter, bilder, logotyper, ikoner, knappar, mjukvara, handelsnamn, varumärken eller andra tecken som är mottagliga för industriell användning och/eller kommersiellt är är föremål för immateriella rättigheter och alla varumärken, handelsnamn eller särskiljande tecken, alla industriella och immateriella rättigheter, på innehållet och/eller andra element som infogas på sidan, som är företagets och/eller tredje parts exklusiva egendom, som har ensamrätt att använda dem i ekonomisk trafik. Av alla dessa skäl förbinder sig Användaren att inte reproducera, kopiera, distribuera, tillgängliggöra eller på annat sätt offentligt kommunicera, omvandla eller modifiera sådant innehåll, vilket håller företaget oskadat från alla anspråk som uppstår till följd av att sådana skyldigheter inte efterlevs.

I inget fall innebär åtkomst till webbutrymmet någon typ av avstående, överföring, licens eller fullständig eller partiell överföring av nämnda rättigheter, om inte annat uttryckligen fastställts. Dessa allmänna villkor för användning av webbutrymmet ger inte användarna någon annan rättighet att använda, ändra, exploatera, reproducera, distribuera eller offentligt kommunicera webbutrymmet och/eller dess innehåll utöver de som uttryckligen anges här. All annan användning eller exploatering av några rättigheter kommer att vara föremål för ett förhands- och uttryckligt tillstånd som specifikt beviljats för detta ändamål av företaget eller den tredje partens ägare av de berörda rättigheterna.
Innehållet, texterna, fotografierna, mönster, logotyper, bilder, datorprogram, källkoder och i allmänhet all intellektuell skapelse som finns i detta utrymme, såväl som själva utrymmet som helhet, som ett multimediakonstnärligt verk, är skyddade som upphovsrätt enligt immaterialrättslagstiftningen. Företaget är ägare till de element som utgör webbutrymmets grafiska design, menyerna, navigeringsknapparna, HTML-koden, texterna, bilderna, texturerna, grafiken och allt annat innehåll i webbutrymmet eller i alla fall , den har motsvarande behörighet för användning av nämnda element. Innehållet som tillhandahålls i webbutrymmet får inte reproduceras helt eller delvis, inte heller överföras eller spelas in av något informationshämtningssystem, i någon form eller på något sätt, såvida inte förhandstillstånd erhållits, skriftligt, från ovannämnda Entitet.
Likaså är det förbjudet att radera, kringgå och/eller manipulera "upphovsrätten" samt tekniska skyddsanordningar, eller någon informationsmekanism som innehållet kan innehålla. Användaren av detta webbutrymme förbinder sig att respektera de angivna rättigheterna och att undvika alla åtgärder som kan skada dem, och förbehåller sig i alla fall företaget att utöva alla lagliga medel eller åtgärder som motsvarar det för att försvara dess legitima immateriella och industriella rättigheter.
5. WEBBPLATSANVÄNDARENS SKYLDIGHETER OCH ANSVAR

Användaren åtar sig att:
1. Använda webbutrymmet på ett lämpligt och lagligt sätt samt innehållet och tjänsterna, i enlighet med: (i) den vid alla tidpunkter gällande lagstiftningen; (ii) de allmänna villkoren för användning av webbutrymmet; (iii) allmänt accepterad moral och goda seder och (iv) allmän ordning.
2. Förse dig själv med alla medel och tekniska krav som krävs för att komma åt webbutrymmet.
3. Tillhandahålla sanningsenlig information genom att fylla i formulären som finns i webbutrymmet med deras personuppgifter och hålla dem uppdaterade hela tiden så att de alltid svarar på Användarens verkliga situation. Användaren är ensam ansvarig för eventuella falska eller felaktiga påståenden och för eventuell skada som orsakas företaget eller tredje part på grund av den tillhandahållna informationen.
Oavsett vad som fastställts i föregående avsnitt måste Användaren även avstå från:
1. Göra obehörig eller bedräglig användning av webbutrymmet och/eller innehållet för otillåtna ändamål eller effekter, förbjudna i dessa allmänna användarvillkor, skadligt för tredje parts rättigheter och intressen, eller som på något sätt kan skada, inaktivera, överbelasta, försämra eller förhindra normal användning av tjänsterna eller de dokument, filer och alla typer av innehåll som lagras på någon datorutrustning.
2. Åtkomst till eller försök att få tillgång till resurser eller begränsade områden på webbutrymmet, utan att uppfylla de villkor som krävs för nämnda åtkomst.
3. Orsaka skada på webbutrymmets fysiska eller logiska system, dess leverantörer eller tredje part.
4. Inför eller sprid datavirus eller andra fysiska eller logiska system på nätverket som sannolikt kan orsaka skada på företagets, leverantörernas eller tredje parts fysiska eller logiska system.
5. Försök att komma åt, använda och/eller manipulera data från företaget, tredjepartsleverantörer och andra användare.
6. Reproducera eller kopiera, distribuera, tillåt allmän tillgång genom någon form av offentlig kommunikation, omvandla eller modifiera innehållet, såvida du inte har tillstånd från ägaren till motsvarande rättigheter eller det är lagligt tillåtet.
7. Radera, dölj eller manipulera anteckningarna om immateriella eller industriella äganderätter och annan data som identifierar rättigheterna för företaget eller tredje part som ingår i innehållet, såväl som tekniska skyddsanordningar eller eventuella informationsmekanismer som kan infogas i innehållet .
8. Skaffa och försök att erhålla innehållet med hjälp av andra medel eller procedurer än de som, beroende på fallet, har gjorts tillgängliga för detta ändamål eller som uttryckligen har angetts på webbsidorna där innehållet finns eller, i allmänhet. de som vanligtvis används på Internet eftersom de inte medför risk för skada eller inaktivering av webbutrymmet och/eller innehållet.
9. I synnerhet, och för rent vägledande och icke uttömmande syften, åtar sig Användaren att inte överföra, sprida eller göra tillgänglig för tredje part information, data, innehåll, meddelanden, grafik, ritningar, ljud- och/eller bildfiler, fotografier, inspelningar, programvara och i allmänhet alla typer av material som: ? På något sätt strider mot, nedsätter eller kränker grundläggande rättigheter och allmänna friheter som erkänns konstitutionellt, i internationella fördrag och i resten av gällande lagstiftning främjar kriminella, nedsättande, ärekränkande, våldsamma handlingar eller i allmänhet strider mot lag, moral, allmänt accepterade seder eller allmän ordning.? Framkallar, uppmuntrar eller främjar diskriminerande handlingar, attityder eller tankar på grund av kön, ras, religion, övertygelse, ålder eller tillstånd.? Inkorporera, tillhandahålla eller ge tillgång till produkter, element, meddelanden och/eller tjänster som är kriminella, våldsamma, kränkande, skadliga, förnedrande eller, i allmänhet, strider mot lagen, moral och allmänt accepterat gods tull eller allmän ordning. Framkallar eller kan framkalla ett oacceptabelt tillstånd av ångest eller rädsla.? Framkallar eller uppmuntrar till engagemang i metoder som är farliga, riskfyllda eller skadliga för hälsa och mental balans.? Det skyddas av lagstiftning om intellektuellt eller industriellt skydd som hänför sig till företaget eller till tredje part utan att den avsedda användningen har godkänts ? Står i strid med hedern, personlig och familjens integritet eller mot människors egen image Plats.

Om du förser dig med ett lösenord för att få tillgång till några av tjänsterna och/eller innehållet på webbutrymmet, är du skyldig att använda det flitigt och hålla det hemligt hela tiden. Följaktligen kommer du att vara ansvarig för dess adekvata vårdnad och konfidentialitet, och förbinder dig att inte överföra den till tredje part, tillfälligt eller permanent, och inte heller att tillåta åtkomst till ovannämnda tjänster och/eller innehåll av utomstående. På samma sätt är du skyldig att meddela företaget om varje händelse som kan innebära felaktig användning av ditt lösenord, såsom, men inte begränsat till, dess stöld, förlust eller obehörig åtkomst, för att fortsätta till dess omedelbara annullering. Följaktligen, tills ovanstående meddelande görs, kommer företaget att vara befriat från allt ansvar som kan uppstå från felaktig användning av ditt lösenord, och all olaglig användning av innehållet och/eller tjänsterna på webbutrymmet av någon olaglig tredje part kommer att vara dess ansvar. Om du av oaktsamhet eller avsiktligt underlåter att följa någon av skyldigheterna som fastställs i dessa allmänna användarvillkor, kommer du att vara ansvarig för alla skador som kan uppstå för företaget på grund av nämnda underlåtenhet.
6. ANSVAR

Kontinuerlig åtkomst, inte heller korrekt visning, nedladdning eller användning av de element och information som finns på webbplatsen som kan förhindras, svår eller avbrytas av faktorer eller omständigheter som ligger utanför dess kontroll, garanteras inte. Det ansvarar inte för eventuella beslut som kan fattas som ett resultat av tillgång till innehållet eller informationen som erbjuds.
Tjänsten kan avbrytas, eller relationen med Användaren kan omedelbart avslutas, om det upptäcks att användningen av webbutrymmet, eller någon av de tjänster som erbjuds där, strider mot dessa Allmänna Användarvillkor Nej Vi är ansvariga för skador, förluster, anspråk eller utgifter som härrör från användningen av webbutrymmet.

Du ansvarar endast för att så snart som möjligt eliminera innehållet som kan orsaka sådan skada, förutsatt att det meddelas. I synnerhet kommer vi inte att vara ansvariga för eventuella skador som kan uppstå, bland annat från:
1. Störningar, avbrott, fel, utelämnanden, telefonavbrott, förseningar, blockeringar eller avbrott i driften av det elektroniska systemet, orsakade av brister, överbelastningar och fel i telekommunikationslinjer och nät, eller av någon annan orsak utanför företagets kontroll. .
2. Olagliga intrång genom användning av skadliga program av alla slag och genom alla kommunikationsmedel, såsom datavirus eller andra.
3. Otillbörligt eller olämpligt missbruk av webbutrymmet.
4. Säkerhets- eller navigeringsfel orsakade av ett fel i webbläsaren eller av användning av icke uppdaterade versioner av den. Administratören av webbutrymmet förbehåller sig rätten att helt eller delvis dra tillbaka allt innehåll eller information som finns i webbutrymmet.

Företaget frånsäger sig allt ansvar för skador av något slag som kan bero på missbruk av tjänsterna som är fritt tillgängliga och används av webbutrymmesanvändare. På samma sätt är du befriad från allt ansvar för innehåll och information som kan tas emot som ett resultat av datainsamlingsformulären, som endast är till för tillhandahållande av konsultations- och tviveltjänster. Å andra sidan, i händelse av att skada orsakas på grund av otillåten eller felaktig användning av nämnda tjänster, kan Användaren krävas för de skador eller förluster som orsakats.

Du kommer att hålla företaget oskadat mot eventuella skador som uppstår från anspråk, åtgärder eller krav från tredje part till följd av din åtkomst till eller användning av webbutrymmet. På samma sätt samtycker du till att ersätta alla skador som uppstår från din användning av "robotar", "spindlar", "crawlers" eller liknande verktyg som används i syfte att samla in eller extrahera data eller någon annan åtgärd från din sida som lägger en orimlig börda på driften av webbutrymmet.
7. HYPERLÄNKAR

Användaren samtycker till att inte reproducera på något sätt, inte ens genom en hyperlänk eller hyperlänk, webbutrymmet, såväl som något av dess innehåll, såvida det inte uttryckligen godkänts skriftligen av den person som är ansvarig för filen.
Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbutrymmen, som hanteras av tredje part, för att underlätta Användarens tillgång till information från samarbetande och/eller sponsrande företag. I enlighet med detta ansvarar företaget inte för innehållet i nämnda webbutrymmen och är inte heller i en ställning som garant eller/eller leverantör av de tjänster och/eller information som kan erbjudas tredje part genom tredje parts länkar. .
Användaren ges en begränsad, återkallbar och icke-exklusiv rätt att skapa länkar till webbutrymmets huvudsida exklusivt för privat och icke-kommersiellt bruk. Webbplatserna som innehåller en länk till vårt webbutrymme (i) får inte förfalska deras förhållande eller ange att en sådan länk har godkänts, och inte heller inkludera varumärken, namn, handelsnamn, logotyper eller andra särskiljande tecken på vårt företag; (ii) får inte innehålla innehåll som kan anses ha dålig smak, obscent, stötande, kontroversiellt, uppmuntrande till våld eller diskriminering baserad på kön, ras eller religion, som strider mot allmän ordning eller olagligt; (iii) de får inte länka till någon annan sida på webbutrymmet än huvudsidan; (iv) måste länka till webbutrymmets egen adress, utan att tillåta webbutrymmet som gör länken att reproducera webbutrymmet som en del av sin webbplats eller inom en av dess "ramar" eller skapa en "webbläsare" på någon av sidorna av webbutrymmet. Företaget kan när som helst begära att du tar bort en länk till webbutrymmet, varefter det omedelbart måste gå vidare till dess borttagning.
Företaget kan inte kontrollera information, innehåll, produkter eller tjänster som tillhandahålls av andra webbutrymmen som har upprättat länkar till webbutrymmet.
8. DATASKYDD

För att använda vissa av Tjänsterna måste Användaren tidigare tillhandahålla vissa personuppgifter. Företaget kommer automatiskt att behandla dessa uppgifter och tillämpa motsvarande säkerhetsåtgärder, allt i enlighet med RGPD, LOPDGDD och LSSI. Användaren kan få tillgång till policyn som följs vid behandlingen av personuppgifter, samt fastställandet av de tidigare fastställda ändamålen, under de villkor som definieras i integritetspolicyn.
9.COOKIES
Företaget förbehåller sig rätten att använda "cookie"-teknologi i webbutrymmet, för att känna igen dig som en frekvent användare och anpassa din användning av webbutrymmet genom att förvälja ditt språk, eller mer önskat eller specifikt innehåll.
Cookies samlar in användarens IP-adress och Google är ansvarigt för att behandla denna information.

Cookies är filer som skickas till en webbläsare, via en webbserver, för att registrera användarens navigering i webbutrymmet, när användaren tillåter mottagning. Om du vill kan du konfigurera din webbläsare så att den meddelas på skärmen om mottagandet av cookies och för att förhindra installation av cookies på din hårddisk. Se din webbläsares instruktioner och manualer för mer information.
Tack vare cookies är det möjligt att känna igen webbläsaren på den dator som används av Användaren för att tillhandahålla innehåll och erbjuda Användarens surf- eller reklampreferenser, till Användarnas demografiska profiler samt för att mäta besök och trafikparametrar. övervaka framstegen och antalet anmälningar.
10. REPRESENTATIONER OCH GARANTIER

I allmänhet är innehållet och tjänsterna som erbjuds i webbutrymmet rent informativa. Följaktligen, genom att erbjuda dem, ges ingen garanti eller representation i förhållande till innehållet och tjänsterna som erbjuds i webbutrymmet, inklusive, men inte begränsat till, garantier för laglighet, tillförlitlighet, användbarhet, sanningsenlighet, riktighet eller säljbarhet, förutom i i den mån sådana utfästelser och garantier inte kan uteslutas enligt lag.
11. FORCE MAJEURE

Företaget ansvarar inte i något fall i händelse av omöjlighet att tillhandahålla service, om detta beror på långvariga avbrott i elförsörjningen, telekommunikationslinjer, sociala konflikter, strejker, uppror, explosioner, översvämningar, handlingar och underlåtenheter från regeringens sida, och i allmänhet alla fall av force majeure eller slumpmässig händelse.
12. TVISTLÖSNING. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Dessa allmänna villkor för användning, såväl som användningen av webbutrymmet, kommer att styras av spansk lagstiftning. För att lösa eventuella kontroverser kommer parterna att ställa sig till domstolarna och tribunalen på det säte som är ansvarig för webbplatsen.
I händelse av att någon bestämmelse i dessa Allmänna Användarvillkor inte kan verkställas eller är ogiltigt enligt tillämplig lagstiftning eller som en konsekvens av en rättslig eller administrativ lösning, kommer sådan ogiltighet eller ogiltighet inte att göra dessa Allmänna Användarvillkor ogiltiga eller ogiltiga hela. I sådana fall kommer företaget att fortsätta med att ändra eller ersätta nämnda bestämmelse med en annan som är giltig och verkställbar och som i möjligaste mån uppnår syftet och avsikten som återspeglas i den ursprungliga bestämmelsen.

 

"Denna handlare förbinder sig att inte tillåta någon transaktion som är olaglig eller anses av kreditkortsmärkena eller den övertagande banken, som kan eller har potential att skada deras goodwill eller negativt påverka dem. Följande aktiviteter är förbjudna enligt kortvarumärkens program : försäljning eller erbjudande av en produkt eller tjänst som inte är i full överensstämmelse med alla lagar som är tillämpliga på köparen, emitterande bank, säljare, kortinnehavare eller kort. Dessutom är följande aktiviteter också uttryckligen förbjudna:
-Sälj mediciner."

KAMPANJ Vad är Solgar-produkten skapad av artificiell intelligens? 31/10 2022

 
Genom att klicka på "Acceptera alla cookies" godkänner du lagringen av cookies på din enhet för att förbättra webbplatsnavigeringen, analysera webbplatsanvändningen och hjälpa till med vår marknadsföringsundersökning.
Cookie-inställningar
Acceptera alla cookies

Sekretesspreferenscenter

När du besöker en webbplats kan den hämta eller spara information i din webbläsare, vanligtvis genom användning av cookies. Denna information kan handla om dig, dina preferenser eller din enhet och används främst för att få sajten att fungera som avsett. Informationen identifierar i allmänhet inte dig direkt, men kan ge dig en mer personlig webbupplevelse. Eftersom vi respekterar din rätt till integritet kan du välja att inte tillåta oss att använda vissa cookies. Klicka på kategorirubrikerna för att lära dig mer och ändra våra standardinställningar. Att blockera vissa typer av cookies kan dock påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi kan erbjuda. [Cookiepolicy] [Mer information]

Tillåt dem alla


Hantera samtyckespreferenser

Strikt nödvändiga cookies Alltid aktiv

Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kan inte inaktiveras i våra system. De är vanligtvis inställda på att svara på åtgärder du vidtar för att ta emot tjänster, som att justera dina integritetsinställningar, logga in på webbplatsen eller fylla i formulär. Du kan ställa in din webbläsare för att blockera eller varna dig för förekomsten av dessa cookies, men vissa delar av webbplatsen kommer inte att fungera. Dessa cookies lagrar ingen personligt identifierbar information.

Prestandacookies

Dessa cookies tillåter oss att räkna besök och trafikkällor för att mäta och förbättra prestandan på vår webbplats. De hjälper oss att veta vilka sidor som är mest eller minst populära och se hur många som besöker sidan. All information som samlas in av dessa cookies är aggregerad och därför anonym. Om du inte tillåter dessa cookies kommer vi inte att veta när du besökte vår webbplats, och därför kommer vi inte att kunna veta när du besökte den.

Funktionscookies

Dessa cookies tillåter webbplatsen att erbjuda bättre funktionalitet och personalisering. De kan vara etablerade av oss eller av tredje part vars tjänster vi har lagt till på våra sidor. Om du inte tillåter dessa cookies kommer vissa av våra tjänster inte att fungera korrekt. Det möjliggör också säkerhetsrelaterad lagring, såsom autentiseringsfunktionalitet, bedrägeriförebyggande och annat användarskydd.

Riktade cookies

Dessa cookies kan finnas på hela webbplatsen, placerade av våra annonspartners. Dessa företag kan använda dem för att skapa en profil över dina intressen och visa dig relevanta annonser på andra webbplatser. De lagrar inte personlig information direkt, utan baseras på den unika identifieringen av din webbläsare och internetåtkomstenhet. Om du inte tillåter dessa cookies kommer du att ha mindre riktad reklam.

Sociala medier cookies

Dessa cookies sätts av ett antal sociala medietjänster som vi har lagt till på webbplatsen för att du ska kunna dela vårt innehåll med dina vänner och nätverk. De kan spåra din webbläsare på andra webbplatser och skapa en profil över dina intressen. Detta kan ändra innehållet och meddelanden du hittar på andra webbsidor du besöker. Om du inte tillåter dessa cookies kommer du inte att kunna se eller använda dessa delningsverktyg.

Bekräfta mina inställningar

wait