Karretje: 0,00€
X Isuu Mastodon
  • info@bio-farma.es
  • Gratis transport vanaf Ä 36,30 Spanje
Karretje: 0,00€

Juridische waarschuwing


CATALINA VIDAL RAMÍREZ, verantwoordelijk voor de website, hierna VERANTWOORDELIJK, stelt dit document ter beschikking van gebruikers, waarmee het wil voldoen aan de verplichtingen vastgelegd in Wet 34/2002 van 11 juli betreffende informatie- en elektronische handel (. LSSICE), en informeert alle gebruikers van de website over de gebruiksvoorwaarden.

Elke persoon die deze website bezoekt, neemt de rol van gebruiker op zich en verbindt zich tot strikte naleving en naleving van de bepalingen die hierin zijn uiteengezet, evenals van alle andere wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn.

CATALINA VIDAL RAMÍREZ,. behoudt zich het recht voor om elk type informatie dat op de website verschijnt te wijzigen, zonder enige verplichting om gebruikers op de hoogte te stellen of te informeren over genoemde verplichtingen, waarbij publicatie op de website van CATALINA VIDAL RAMÍREZ als voldoende wordt beschouwd,

1. IDENTIFICATIEGEGEVENS
Bedrijfsnaam: CATALINA VIDAL RAMÍREZ,
Handelsnaam: BIO-FARMA.ES
NIF: 41501052J
Adres: C/ Vermell, 20, 3er 3ª 17252 Sant Antoni de Calonge (Girona)
e-mail: info@bio-farma.es

2. VOORWERP
Via de Website bieden wij Gebruikers de mogelijkheid om toegang te krijgen tot informatie over onze diensten.
3. PRIVACY EN GEGEVENSVERWERKING
Wanneer het noodzakelijk is om persoonlijke gegevens te verstrekken om toegang te krijgen tot bepaalde inhoud of diensten, zullen Gebruikers de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, authenticiteit en geldigheid ervan garanderen. Het bedrijf zal deze gegevens de overeenkomstige geautomatiseerde verwerking geven op basis van de aard of het doel ervan, onder de voorwaarden aangegeven in het gedeelte Privacybeleid.

4. INDUSTRIEEL EN INTELLECTUEEL EIGENDOM
De Gebruiker erkent en aanvaardt dat alle inhoud die op de Webruimte wordt weergegeven en in het bijzonder ontwerpen, teksten, afbeeldingen, logo's, iconen, knoppen, software, handelsnamen, merken of andere tekens die vatbaar zijn voor industrieel gebruik en/of commercieel zijn, onderworpen aan intellectuele eigendomsrechten en alle merken, handelsnamen of onderscheidende tekens, alle industriële en intellectuele eigendomsrechten, op de inhoud en/of andere elementen die op de pagina zijn ingevoegd, die het exclusieve eigendom zijn van het bedrijf en/of derden, die het exclusieve recht hebben om ze in het economisch verkeer te gebruiken. Om al deze redenen verbindt de Gebruiker zich ertoe dergelijke inhoud niet te reproduceren, kopiëren, distribueren, beschikbaar stellen of op enige andere wijze openbaar te communiceren, transformeren of wijzigen, waardoor het bedrijf wordt gevrijwaard van elke claim die voortvloeit uit het niet naleven van dergelijke verplichtingen.

In geen geval impliceert toegang tot de Webruimte enige vorm van afstand, overdracht, licentie of gehele of gedeeltelijke overdracht van genoemde rechten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden voor de Webruimte verlenen Gebruikers geen enkel ander recht om de Webruimte en/of de Inhoud ervan te gebruiken, wijzigen, exploiteren, reproduceren, distribueren of publiekelijk communiceren dan die welke hier uitdrukkelijk zijn bepaald. Elk ander gebruik of exploitatie van rechten is onderworpen aan de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming die specifiek voor dit doel wordt verleend door het bedrijf of de derde eigenaar van de betrokken rechten.
De inhoud, teksten, foto's, ontwerpen, logo's, afbeeldingen, computerprogramma's, broncodes en, in het algemeen, elke intellectuele creatie die in deze Ruimte bestaat, evenals de Ruimte zelf als geheel, als een multimediaal artistiek werk, zijn beschermd als auteursrechten door de wetgeving inzake intellectuele eigendom. Het bedrijf is eigenaar van de elementen waaruit het grafische ontwerp van de webruimte bestaat, de menu's, navigatieknoppen, de HTML-code, de teksten, afbeeldingen, texturen, grafische afbeeldingen en elke andere inhoud van de webruimte of in ieder geval , heeft het de overeenkomstige toestemming voor het gebruik van genoemde elementen. De inhoud van de Webruimte mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, noch verzonden, noch opgenomen door een systeem voor het ophalen van informatie, in welke vorm of op welke manier dan ook, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van de bovengenoemde entiteit.
Evenzo is het verboden om het "auteursrecht", evenals de technische beschermingsmiddelen, of enig informatiemechanisme dat de inhoud bevat, te verwijderen, te omzeilen en/of te manipuleren. De Gebruiker van deze Webruimte verbindt zich ertoe de vermelde rechten te respecteren en elke actie te vermijden die hem zou kunnen schaden, waarbij hij zich in alle gevallen voorbehoudt om alle juridische middelen of acties uit te oefenen die daarmee overeenkomen ter verdediging van zijn legitieme intellectuele en industriële eigendomsrechten.
5. VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE WEBSITEGEBRUIKER

De Gebruiker verbindt zich ertoe:
1. Maak op passende en rechtmatige wijze gebruik van de Webruimte en de inhoud en diensten, in overeenstemming met: (i) de te allen tijde geldende wetgeving; (ii) de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Webruimte; (iii) algemeen aanvaarde moraal en goede gewoonten en (iv) openbare orde.
2. Voorzie uzelf van alle middelen en technische vereisten die nodig zijn om toegang te krijgen tot de webruimte.
3. Geef waarheidsgetrouwe informatie door de formulieren in de webruimte in te vullen met hun persoonlijke gegevens en deze te allen tijde up-to-date te houden, zodat ze te allen tijde reageren op de werkelijke situatie van de gebruiker. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor eventuele valse of onnauwkeurige verklaringen en voor eventuele schade veroorzaakt aan het bedrijf of aan derden als gevolg van de verstrekte informatie.
Niettegenstaande het bepaalde in het vorige lid, dient de Gebruiker zich tevens te onthouden van:
1. Ongeautoriseerd of frauduleus gebruik maken van de Webruimte en/of de inhoud voor illegale doeleinden of effecten, verboden in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, schadelijk voor de rechten en belangen van derden, of die op enigerlei wijze schade kunnen toebrengen, uitschakelen, het normale gebruik van de diensten of de documenten, bestanden en alle soorten inhoud die op computerapparatuur zijn opgeslagen, overbelasten, verslechteren of verhinderen.
2. Toegang verkrijgen of proberen toegang te krijgen tot bronnen of beperkte delen van de webruimte, zonder te voldoen aan de voorwaarden die voor deze toegang vereist zijn.
3. Schade veroorzaken aan de fysieke of logische systemen van de Webruimte, haar leveranciers of derden.
4. Computervirussen of andere fysieke of logische systemen op het netwerk introduceren of verspreiden die waarschijnlijk schade zullen veroorzaken aan de fysieke of logische systemen van het bedrijf, leveranciers of derden.
5. Poging om toegang te krijgen tot de gegevens van het bedrijf, externe leveranciers en andere gebruikers, deze te gebruiken en/of te manipuleren.
6. Reproduceer of kopieer, distribueer, sta publieke toegang toe via elke vorm van publieke communicatie, transformeer of wijzig de inhoud, tenzij u de toestemming heeft van de eigenaar van de overeenkomstige rechten of dit wettelijk is toegestaan.
7. Verwijder, verberg of manipuleer de opmerkingen over intellectuele of industriële eigendomsrechten en andere gegevens ter identificatie van de rechten van het bedrijf of van derden die in de inhoud zijn opgenomen, evenals de technische beschermingsmiddelen of eventuele informatiemechanismen die in de inhoud kunnen worden ingevoegd .
8. De inhoud verkrijgen en proberen te verkrijgen met behulp van andere middelen of procedures dan die, afhankelijk van het geval, voor dit doel beschikbaar zijn gesteld of uitdrukkelijk zijn aangegeven op de webpagina's waar de inhoud wordt gevonden of, in het algemeen,. deze die algemeen op internet worden gebruikt, omdat ze geen risico met zich meebrengen op beschadiging of onbruikbaarheid van de webruimte en/of de inhoud.
9. In het bijzonder, en voor louter indicatieve en niet-uitputtende doeleinden, verbindt de Gebruiker zich ertoe om geen informatie, gegevens, inhoud, berichten, grafieken, tekeningen, geluids- en/of beeldbestanden, foto's, opnames, software en, in het algemeen, elk soort materiaal dat: ? op enigerlei wijze in strijd is met fundamentele rechten en openbare vrijheden die grondwettelijk, in internationale verdragen en in de rest van de huidige wetgeving worden erkend, in diskrediet wordt gebracht of wordt geschonden bevordert criminele, denigrerende, lasterlijke, gewelddadige handelingen of, in het algemeen, in strijd met de wet, de goede zeden, algemeen aanvaarde goede gewoonten of de openbare orde. ? Het aanzetten tot, aanzetten tot of bevorderen van discriminerende handelingen, houdingen of gedachten op grond van geslacht, ras, religie, overtuigingen, leeftijd of toestand. ? Producten, elementen, berichten en/of diensten opnemen, beschikbaar stellen of toegang verlenen die crimineel, gewelddadig, aanstootgevend, schadelijk, vernederend of, in het algemeen, in strijd zijn met de wet, de goede zeden en algemeen aanvaarde goede doelen douane of openbare orde. Veroorzaakt of kan een onaanvaardbare staat van angst of angst veroorzaken. ? Veroorzaakt of zet aan tot betrokkenheid bij praktijken die gevaarlijk, riskant of schadelijk zijn voor de gezondheid en het mentale evenwicht. ? Het wordt beschermd door wetgeving inzake intellectuele of industriële bescherming met betrekking tot het bedrijf of de derden zonder dat het beoogde gebruik is geautoriseerd. ? In strijd is met de eer, de persoonlijke levenssfeer en de persoonlijke levenssfeer van mensen. ? Vormt elke vorm van reclame. ? Bevat elk type virus dat de normale werking van het web verhindert Ruimte.

Als u voor toegang tot bepaalde diensten en/of inhoud van de Webruimte een wachtwoord krijgt, bent u verplicht dit wachtwoord zorgvuldig te gebruiken en het te allen tijde geheim te houden. Bijgevolg bent u verantwoordelijk voor de adequate bewaring en vertrouwelijkheid ervan, en verbindt u zich ertoe deze niet tijdelijk of permanent aan derden over te dragen, noch toegang tot de bovengenoemde diensten en/of inhoud aan buitenstaanders toe te staan. Op dezelfde manier bent u verplicht om het bedrijf op de hoogte te stellen van elke gebeurtenis die oneigenlijk gebruik van uw wachtwoord met zich mee kan brengen, zoals, maar niet beperkt tot, diefstal, verlies of ongeoorloofde toegang, om over te gaan tot de onmiddellijke annulering ervan. Bijgevolg zal het bedrijf, totdat de bovenstaande kennisgeving is gedaan, worden vrijgesteld van elke aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit het oneigenlijke gebruik van uw wachtwoord, en zal elk onrechtmatig gebruik van de inhoud en/of diensten van de webruimte door een onwettige derde partij worden uitgesloten. zijn verantwoordelijkheid. Als u door nalatigheid of opzettelijk niet voldoet aan een van de verplichtingen die in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn vastgelegd, bent u aansprakelijk voor alle schade die voor het bedrijf uit een dergelijk verzuim kan voortvloeien.
6. VERANTWOORDELIJKHEDEN

Continue toegang, noch het correct bekijken, downloaden of gebruiken van de elementen en informatie op de website die verhinderd, moeilijk of onderbroken kunnen worden door factoren of omstandigheden die buiten haar controle liggen, worden niet gegarandeerd. Het is niet verantwoordelijk voor eventuele beslissingen die kunnen worden genomen als gevolg van toegang tot de aangeboden inhoud of informatie.
De dienst kan worden onderbroken of de relatie met de Gebruiker kan onmiddellijk worden beëindigd als wordt vastgesteld dat het gebruik van de Webruimte of een van de daarin aangeboden diensten in strijd is met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden schade, verliezen, claims of kosten voortvloeiend uit het gebruik van de webruimte.

U bent alleen verantwoordelijk voor het zo snel mogelijk verwijderen van de inhoud die dergelijke schade kan veroorzaken, op voorwaarde dat u hiervan op de hoogte wordt gesteld. In het bijzonder zijn wij niet verantwoordelijk voor enige schade die onder meer kan voortvloeien uit:
1. Interferenties, onderbrekingen, storingen, weglatingen, telefoonstoringen, vertragingen, blokkeringen of ontkoppelingen in de werking van het elektronische systeem, veroorzaakt door tekortkomingen, overbelastingen en fouten in telecommunicatielijnen en -netwerken, of door enige andere oorzaak buiten de controle van het bedrijf .
2. Onwettige inbraak door het gebruik van kwaadaardige programma's van welk type dan ook en via welk communicatiemiddel dan ook, zoals computervirussen of andere.
3. Oneigenlijk of ongepast misbruik van de Webruimte.
4. Beveiligings- of navigatiefouten veroorzaakt door een storing van de browser of door het gebruik van niet-bijgewerkte versies ervan. De beheerder van de webruimte behoudt zich het recht voor om de inhoud of informatie aanwezig in de webruimte geheel of gedeeltelijk te verwijderen.

Het bedrijf sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg kan zijn van misbruik van de diensten die vrij beschikbaar zijn en worden gebruikt door Web Space-gebruikers. Op dezelfde manier bent u ontheven van elke verantwoordelijkheid voor de inhoud en informatie die u kunt ontvangen als gevolg van de gegevensverzamelingsformulieren, die uitsluitend bedoeld zijn voor het verlenen van advies- en twijfeldiensten. Aan de andere kant, in geval van schade als gevolg van ongeoorloofd of onjuist gebruik van genoemde diensten, kan de Gebruiker worden geclaimd voor de veroorzaakte schade of verliezen.

U zult het bedrijf schadeloos stellen voor eventuele schade die voortvloeit uit claims, acties of eisen van derden als gevolg van uw toegang tot of gebruik van de webruimte. Op dezelfde manier stemt u ermee in om schadeloos te stellen voor eventuele schade die voortvloeit uit uw gebruik van ?robots?, ?spiders?, ?crawlers? of soortgelijke hulpmiddelen die worden gebruikt met het doel gegevens te verzamelen of te extraheren of enige andere actie van uw kant die een onredelijke last oplegt aan de werking van de webruimte.
7. HYPERLINKS

De Gebruiker gaat ermee akkoord de Webruimte en de inhoud ervan op geen enkele manier te reproduceren, zelfs niet via een hyperlink of hyperlink, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door de persoon die verantwoordelijk is voor het bestand.
De Webruimte kan links bevatten naar andere webruimten, beheerd door derden, om de toegang van de Gebruiker tot informatie van samenwerkende en/of sponsorende bedrijven te vergemakkelijken. In overeenstemming hiermee is het bedrijf niet verantwoordelijk voor de inhoud van genoemde webruimten, noch bevindt het zich in een positie van garant of/of leverancier van de diensten en/of informatie die via links van derden aan derden kunnen worden aangeboden. .
De Gebruiker krijgt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht om links naar de hoofdpagina van de Webruimte te creëren, uitsluitend voor privé en niet-commercieel gebruik. De webruimten die een link naar onze webruimte bevatten (i) mogen hun relatie niet vervalsen of vermelden dat een dergelijke link geautoriseerd is, noch merken, namen, handelsnamen, logo's of andere onderscheidende tekens van ons bedrijf bevatten; (ii) mag geen inhoud bevatten die kan worden beschouwd als van slechte smaak, obsceen, aanstootgevend, controversieel, aanzettend tot geweld of discriminatie op basis van geslacht, ras of religie, in strijd met de openbare orde of illegaal; (iii) zij mogen niet linken naar een andere pagina van de Webruimte dan de hoofdpagina; (iv) moet linken naar het eigen adres van de webruimte, zonder toe te staan dat de webruimte die de link maakt de webruimte reproduceert als onderdeel van zijn website of binnen een van zijn "frames" of een "browser" op een van de pagina's maakt van de webruimte. Het bedrijf kan u op elk moment verzoeken een link naar de webruimte te verwijderen, waarna het onmiddellijk tot verwijdering ervan moet overgaan.
Het bedrijf heeft geen controle over de informatie, inhoud, producten of diensten die worden aangeboden door andere webruimten die koppelingen naar de webruimte hebben gemaakt.
8. GEGEVENSBESCHERMING

Om sommige van de Diensten te kunnen gebruiken, moet de Gebruiker vooraf bepaalde persoonlijke gegevens verstrekken. Het bedrijf zal deze gegevens automatisch verwerken en de bijbehorende beveiligingsmaatregelen toepassen, alles in overeenstemming met de RGPD, LOPDGDD en LSSI. De Gebruiker heeft toegang tot het beleid dat wordt gevolgd bij de verwerking van persoonsgegevens, evenals tot het vaststellen van de eerder vastgestelde doeleinden, onder de voorwaarden die zijn gedefinieerd in het Privacybeleid.
9.COOKIES
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om ?cookie?-technologie in de webruimte te gebruiken om u als frequente gebruiker te herkennen en uw gebruik van de webruimte te personaliseren door uw taal of meer gewenste of specifieke inhoud vooraf te selecteren.
De cookies verzamelen het IP-adres van de gebruiker en Google is verantwoordelijk voor de verwerking van deze informatie.

Cookies zijn bestanden die via een webserver naar een browser worden verzonden om de navigatie van de gebruiker in de webruimte vast te leggen, wanneer de gebruiker de ontvangst ervan toestaat. Als u dat wenst, kunt u uw browser zo configureren dat u op het scherm wordt geïnformeerd over de ontvangst van cookies en dat u de installatie van cookies op uw harde schijf verhindert. Raadpleeg de instructies en handleidingen van uw browser voor meer informatie.
Dankzij cookies is het mogelijk om de browser van de computer die door de Gebruiker wordt gebruikt te herkennen om inhoud te leveren en de browser- of advertentievoorkeuren van de Gebruiker aan te bieden, aan de demografische profielen van de Gebruikers, en om bezoeken te meten. monitor de voortgang en het aantal inschrijvingen.
10. VERKLARINGEN EN GARANTIES

Over het algemeen zijn de inhoud en diensten die in de webruimte worden aangeboden louter informatief. Bijgevolg wordt door het aanbieden ervan geen garantie of verklaring gegeven met betrekking tot de inhoud en diensten die worden aangeboden in de webruimte, inclusief maar niet beperkt tot garanties van wettigheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid, waarachtigheid, nauwkeurigheid of verkoopbaarheid, behalve in de voor zover dergelijke verklaringen en garanties niet door de wet kunnen worden uitgesloten.
11. OVERMACHT

Het bedrijf is in geen geval aansprakelijk in geval van onmogelijkheid om diensten te verlenen, als dit te wijten is aan langdurige onderbrekingen van de elektriciteitsvoorziening, telecommunicatielijnen, sociale conflicten, stakingen, rebellie, explosies, overstromingen, handelen en nalaten van de overheid, en in het algemeen alle gevallen van overmacht of een toevallige gebeurtenis.
12. GESCHILLENBESLECHTING. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, evenals op het gebruik van de Webruimte, is de Spaanse wetgeving van toepassing. Voor de oplossing van eventuele controverses zullen de partijen zich wenden tot de rechtbanken en tribunalen van de statutaire zetel van de verantwoordelijke voor de website.
In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet afdwingbaar of nietig is onder de toepasselijke wetgeving of als gevolg van een gerechtelijk of administratief besluit, zal een dergelijke niet-afdwingbaarheid of nietigheid deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet onafdwingbaar of ongeldig maken geheel. In dergelijke gevallen zal het bedrijf overgaan tot het wijzigen of vervangen van genoemde bepaling door een andere die geldig en afdwingbaar is en die, voor zover mogelijk, het doel en de intentie bereikt die in de oorspronkelijke bepaling zijn weerspiegeld.

 

"Deze handelaar verbindt zich ertoe geen enkele transactie toe te staan die illegaal is, of die door de creditcardmerken of de overnemende bank wordt overwogen, en die hun goodwill kan of kan schaden of hen negatief kan beïnvloeden. De volgende activiteiten zijn verboden onder de kaartmerkenprogramma's : de verkoop of aanbieding van een product of dienst die niet volledig in overeenstemming is met alle wetten die van toepassing zijn op de Koper, Uitgevende bank, Handelaar, Kaarthouder of kaarten. Daarnaast zijn de volgende activiteiten ook uitdrukkelijk verboden:
-Verkoop medicijnen."

PROMOTIE Wat is het Solgar-product gemaakt door kunstmatige intelligentie? 31-10-2022

 
Door op 'Alle cookies accepteren' te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de sitenavigatie te verbeteren, het sitegebruik te analyseren en te helpen bij ons marketingonderzoek.
Cookie-instellingen
Accepteer alle cookies

Privacyvoorkeurencentrum

Wanneer u een website bezoekt, kan deze informatie in uw browser verkrijgen of opslaan, meestal door het gebruik van cookies. Deze informatie kan over u, uw voorkeuren of uw apparaat gaan en wordt voornamelijk gebruikt om de site te laten werken zoals bedoeld. De informatie identificeert u doorgaans niet direct, maar kan u wel een meer gepersonaliseerde webervaring bieden. Omdat wij uw recht op privacy respecteren, kunt u ervoor kiezen om bepaalde cookies niet toe te staan. Klik op de categoriekoppen voor meer informatie en om onze standaardinstellingen te wijzigen. Het blokkeren van sommige soorten cookies kan echter invloed hebben op uw ervaring op de site en op de diensten die wij kunnen aanbieden. [Cookie beleid] [Meer informatie]

Laat ze allemaal toe


Beheer toestemmingsvoorkeuren

Strikt noodzakelijke cookies Altijd actief

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld op onze systemen. Ze zijn meestal ingesteld om te reageren op acties die u onderneemt om diensten te ontvangen, zoals het aanpassen van uw privacyvoorkeuren, inloggen op de site of het invullen van formulieren. U kunt uw browser zo instellen dat deze de aanwezigheid van deze cookies blokkeert of u waarschuwt, maar sommige delen van de website zullen dan niet functioneren. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

Prestatiecookies

Met deze cookies kunnen we bezoeken en verkeersbronnen tellen om de prestaties van onze site te meten en te verbeteren. Ze helpen ons te bepalen welke pagina's het meest of het minst populair zijn en hoeveel mensen de site bezoeken. Alle informatie die door deze cookies wordt verzameld, is geaggregeerd en daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer u onze site heeft bezocht en kunnen wij dus ook niet weten wanneer u deze heeft bezocht.

Functionaliteitscookies

Met deze cookies kan de site betere functionaliteit en personalisatie bieden. Ze kunnen door ons zijn opgesteld of door derden wier diensten we aan onze pagina's hebben toegevoegd. Als u deze cookies niet toestaat, zullen sommige van onze diensten niet correct werken. Het maakt ook beveiligingsgerelateerde opslag mogelijk, zoals authenticatiefunctionaliteit, fraudepreventie en andere gebruikersbescherming.

Gerichte cookies

Deze cookies kunnen overal op de website worden geplaatst door onze advertentiepartners. Deze bedrijven kunnen ze gebruiken om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere sites te tonen. Ze slaan persoonlijke informatie niet rechtstreeks op, maar zijn gebaseerd op de unieke identificatie van uw browser en internettoegangsapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, krijgt u minder gerichte advertenties te zien.

Sociale media-cookies

Deze cookies worden geplaatst door een aantal sociale-mediadiensten die we aan de site hebben toegevoegd, zodat u onze inhoud met uw vrienden en netwerken kunt delen. Ze kunnen uw browser op andere sites volgen en een profiel van uw interesses creŽren. Hierdoor kunnen de inhoud en berichten die u op andere webpagina's aantreft, veranderen. Als u deze cookies niet toestaat, kunt u deze deelhulpmiddelen niet bekijken of gebruiken.

Bevestig mijn voorkeuren

wait